Polityka prywatności
i polityka plików cookies

Postanowienia ogólne

Administrator  oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu: (i) zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz Aplikacji udostępnianych przez Administratora; (ii) określenia zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika uzyskanych za pomocą Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu oraz Aplikacji udostępnionych przed Administratora.

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies opracowane zostały na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach niniejszych Polityk Administrator przedstawia informacje dotyczące:

 • danych przez niego przetwarzanych;
 • celów i podstaw ich wykorzystania;
 • praw Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych;
 • środków i metod stosowanych w celu zabezpieczenia danych;
 • wykorzystywania plików Cookies.

 

Definicje

 • Administrator – Administratorem strony internetowej jest Wrocławska Akademia Kulinarna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967;
 • Pliki cookies – tzw. ciasteczka, są danymi informatycznymi najczęściej w formie plików tekstowych przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych – zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym; pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować ustawienia strony internetowej do jego indywidualnych preferencji;
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem kuchniamarche.pl
 • Aplikacje – aplikacje udostępniane przez Administratora;
 • Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne z którego Użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Serwisu;
 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Wprowadzenie Polityki Prywatności służy określeniu działań podejmowanych przez Administratora dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji udostępnionych Użytkownikowi.

Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO. Z tego względu w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

Jakie dane zbierane są przez Administratora?

Dane Użytkownika zbierane są w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i uzależnione są od zakresu korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji. Administrator wyróżnia w szczególności dane zbierane w związku z:

 • tworzeniem i prowadzeniem konta Użytkownika – dane wskazane przez Użytkownika potrzebne dla założenia i prowadzenia jego konta w Serwisie lub Aplikacji, w szczególności: nazwa konta, imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, adres email, numer telefonu;
 • zawieranymi przez Użytkownika transakcjami – dane wskazane przez Użytkownika w związku z realizacją zamówień za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, w szczególności: nazwa konta, imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego;
 • korzystaniem z formularza kontaktowego – dane identyfikacyjne podane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub Aplikacji;
 • dane uzyskane za pomocą plików Cookies – dane uzyskane za pomocą plików Cookies, opisane w Polityce Plików Cookies;
 • udziałem w akcjach promocyjnych i konkursach – dane wskazane przez Użytkownika niezbędne do wzięcia udziału w oferowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i konkursach;
 • ze złożeniem reklamacji, wniosków i skarg – dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dane wskazane przez niego w treści złożonych reklamacji, wniosków i skarg;
 • korzystaniem z Google Analytics – dane dotyczące użytkowania zbierane w celu opracowania raportów pomagających w analizie aktywności Użytkownika i dopasowania spersonalizowanych usług do jego preferencji;
 • korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych – dane dotyczące użytkowania i uzyskane za pomocą plików Cookies umożliwiające niektóre funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji przy użyciu:
 • Google Maps widget;
 • Youtube video widget;
 • TripAdvisor widget;
 • Vimeo video;
 • Google Calendar widget;
 • PayPal;
 • Twitter social widgets;
 • Facebook social widgets.

 

Czy Administrator korzysta z technologii Plików Cookies?

Administrator korzysta z technologii dostępnych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym z plików Cookies, opisanych w Polityce Plików Cookies.

 

Jakie są cele przetwarzania danych przez Administratora?

Cele Administratora i zakres przetwarzania danych uzależnione są od wyrażonej przez Użytkownika zgody lub/oraz przepisów prawa. Administrator przetwarza dane Użytkownika, w szczególności w celu:

 • umożliwienia złożenia i realizacji zamówień;
 • bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
 • prowadzenia dozwolonych działań marketingowych, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora lub podmiotów z nim współpracujących;
 • przeprowadzania badań i analiz rynkowych;
 • obsługi reklamacji, skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika;
 • obsługi zapytań ofertowych oraz innych zapytań
 • dopasowania reklam do preferencji Użytkownika;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami;
 • przesyłania informacji handlowej za pomocą newslettera.

 

Jakie są podstawy przetwarzania danych przez Administratora?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przesyłania informacji handlowej Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem, dopasowania reklam do preferencji Użytkownika;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługi zapytań ofertowych, realizacji zamówień, obsługi reklamacji, skarg i wniosków;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, obsługi innych zapytań oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami oraz w celu prowadzenia badań i analiz rynkowych, dopasowania reklam do preferencji Użytkownika.

W innych sytuacjach niewymienionych w Polityce dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie zgody Użytkownika;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Czy Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Katalog odbiorców danych osobowych uzależniony jest działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi informatyczne (w tym hostingowe), marketingowe;
 • podmioty współpracujące z Administratorem, w tym franczyzobiorcy oraz podmioty powiązane z Administratorem osobowo lub kapitałowo;
 • osoby trzecie, którym w ramach działalności marketingowej przekazywane są dane osobowe uzyskane za pomocą plików Cookies.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych?

W celu ochrony swoich praw Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownik posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych, które go dotyczą, mogą być realizowane przez Użytkownika, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej wskazane w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Czy podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich wskazanie może być jednak konieczne do pełnego korzystania lub korzystania z części funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.

 

Czy dane osobowe poddane są profilowaniu?

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu zapewnienia dostosowanych informacji o usługach i produktach Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub do prognozy przyszłych ofert.

 

Czy dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich?

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym do Stanów Zjednoczonych), w którym działają podmioty, z których usług korzysta, takie jak Google lub Facebook lub z którymi współpracuje.

Przekazując dane osobowe do państwa trzeciego Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania, spełniające wymogi przepisów o ochronie danych, jak również w ramach tzw. programu Privacy Shield w przypadku przekazania takich danych do Stanów Zjednoczonych.

(więcej informacji na temat programu Privacy Shield dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.privacyshield.gov/)

Użytkownik ma prawo żądać przekazania mu kopii standardowych klauzul umownych wykorzystywanych przez Administratora.

 

Od kiedy obowiązuje Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies?

Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies obowiązuje od dnia 01/06/2019.

 

Czy Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies Administratora mogą ulec zmianom?

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies mogą ulec zmianom z następujących powodów:

 • wykorzystanie nowych technologii w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w celu usprawnienia działania Serwisu oferowanego przez Administratora;
 • wprowadzenie nowych usług w działalności Administratora, które wymagają wprowadzenia nowych lub zmodyfikowania istniejących środków i metod ochrony danych osobowych;
 • wejście w życie przepisów prawa nakładających na Administratora nowe obowiązki lub zmieniające dotychczas istniejące.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies publikowane będą w Serwisie oraz Aplikacjach wraz z datą określającą ich wejście w życie.

 

Jakie środki i metody ochrony danych wykorzystuje Administrator?

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika.

Administrator w szczególności stosuje środki gwarantujące:

 • uniemożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym;
 • uniemożliwienie przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów;
 • zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika Administrator:

 • wykorzystuje certyfikat SSL w Serwisie oraz Aplikacjach w sekcjach, w których podawane są dane osobowe;
 • umożliwia korzystania z indywidualnego konta jedynie po zalogowaniu się do niego za pomocą przypisanego Użytkownikowi loginu i hasła;
 • wykorzystuje metody szyfrowania danych służące do autoryzacji Użytkowników korzystających z Serwisu lub Aplikacji.

 

W jaki sposób Użytkownik może skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej pod adresem wskazanym poniżej.

Adres korespondencyjny: Wrocławska Akademia Kulinarna spółka z o.o. spółka komandytowa

 1. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław;

Adres mailowy: odo@ochronadanych.wroclaw.pl

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji udostępnionych Użytkownikowi wykorzystuje pliki Cookies. Informacje przechowywane w plikach Cookies w połączeniu z innymi danymi dotyczącymi Użytkownika mogą stanowić dane osobowe i mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach wskazanych w Polityce.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies odbywa się z uwzględnieniem Polityki Prywatności Administratora i w sposób zapewniający należytą ochronę bezpieczeństwa tych danych. Administrator zapewnia bezpieczeństwo takich danych osobowym między innymi poprzez stosowanie odpowiednich metod szyfrujących.

 

Czy wykorzystanie plików Cookies wymaga zgody Użytkownika? W jaki sposób może ona być wyrażona?

Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie dostępu i przechowywanie plików Cookies przez Administratora poprzez wprowadzenie ustawień przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której uzyskuje dostęp do Serwisu lub Aplikacji.

Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez Administratora informacji uzyskanych za pomocą plików Cookies. Zgoda Użytkownika może zostać wycofana w dowolnym momencie, nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika dokonanego wcześniej na podstawie wyrażonej przez niego zgody.

Użytkownik może zmienić ustawienia plików Cookies w opcjach przeglądarki, z której korzysta – poniżej przykładowe zamieszczone są odnośniki do instrukcji usuwania plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Użytkownik może zarządzać Plikami Cookies poprzez:

 • udostępnienie opcji zaakceptowania obsługi/korzystania z Cookies;
 • zarządzanie cookies na poziomie poszczególnych witryn;
 • wprowadzenie ustawień dla różnych plików Cookies, np. poprzez akceptowanie plików trwałych jako plików sesyjnych;
 • blokowanie lub usuwanie Cookies.

Wprowadzenie niektórych ustawień plików Cookies może skutkować utratą możliwości korzystania z Serwisu oraz Aplikacji lub ograniczeniem ich funkcjonalności.

 

Jakie pliki wykorzystywane są przez Administratora?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu/Aplikacji;
 • stałe – (śledzące) są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies, np. w ustawieniach przeglądarki lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzany jest Serwis/Aplikacja.
 • zewnętrzne – pochodzące z serwerów firm i dostawców usług mających powiązanie z Administratorem, umożliwiają między innymi dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań.

 

W jakim celu wykorzystywane są pliki Cookies?

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w ramach Serwisu lub Aplikacji;
 • dostosowania zawartości Serwisu lub Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu lub Aplikacji na Urządzeniu Użytkownika, dostosowane do jego indywidualnych preferencji, np. poprzez zastosowanie odpowiedniego języka, rozmiaru czcionki lub wyglądu strony internetowej/Aplikacji;
 • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację sposobu korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 • usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz logowania;
 • marketingu i reklamy;
 • korzystania z usług multimedialnych (np. YouTube) i społecznościowych (np. Facebook).

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe uzyskane za pomocą plików Cookies?

Dane osobowe zebrane za pomocą Plików Cookies przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów Administratora dotyczących tych danych zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania (więcej o podstawach przetwarzania w Polityce Prywatności).

Okresy przechowywania poszczególnych rodzajów plików Cookies wskazane są w tabeli

 

Czy pliki Cookies mogą być udostępnione osobom trzecim?

Pliki Cookies wykorzystywane przez Administratora mogą być udostępnione podmiotom z nim współpracującym, w tym w szczególności reklamodawcom i usługodawcom Administratora z uwzględnieniem zasad opracowanych w Polityce Prywatności i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.